Via deze Privacyverklaring informeert BDD Group u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als onderdeel van onze activiteiten op het gebied van het ontwikkelen, beheren, exploiteren, verwerven en verhuren van vastgoedobjecten, gebieden en wijken en zijn daarvoor verantwoordelijke.
 
BDD Group respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?
BDD Group verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw verhuurder ontvangen. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, uw feedback over onze diensten en overige informatie die u aan ons versterkt.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?
BDD Group gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•    om te voldoen aan op BDD Group rustende wettelijke verplichtingen;
•    om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten waarbij u partij bent of waarbij uw verhuurder partij is;
•    om u onze nieuwsbrief te verzenden bij inschrijving;
•    om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
•    om onze bedrijfsprocessen, producten en diensten te analyseren en te verbeteren.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan andere organisatieonderdelen binnen BDD Group en aan leveranciers wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de met u of uw verhuurder gesloten overeenkomst. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming aan ons hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens dan mag u te allen tijde deze toestemming intrekken. Als u uw toestemming ingetrokken heeft dan doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

COOKIES
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van de website wordt meegestuurd en automatisch door de internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De door ons gebruikte cookies kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën, op basis van doel en functie:
•    functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van onze website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
•    analytische cookies. Deze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
•    tracking cookies. Deze worden gebruikt door Youtube, waarvan video's op deze website getoond worden. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
 
Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruik maken. U dient de blokkering per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. BDD Group bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Wij mogen de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

UW RECHTEN
U heeft het recht om BDD Group een verzoek te doen tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek tot ons richten door een e-mail te sturen naar info@bddgroup.nl onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal BDD Group de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
 
Wij horen het graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
BDD Group kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-02-2024.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, stel ze dan gerust. Onze contactgegevens zijn:
BDD Group
Contactpersoon: Egbert Zwarts (Directeur Vastgoed)
Bocksmeulen 23, 9101 RA Dokkum
T: 085 088 11 88
E: info@bddgroup.nl