De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig is, onjuist is of fouten bevat. Hoewel BDD Group haar best doet om alle informatie en diensten zo goed mogelijk aan te bieden, kan ons bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. BDD Group ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BDD Group.